Apartmánový Wellness Garni Hotel Relax | Osobné údaje

Wellness Garni Hotel Relax

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a rady EÚ
č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť MABOM s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44974655, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 25396/V (ďalej len „spoločnosť MABOM“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

Spoločnosť MABOM vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Ing. Katarínu Šutaríkovú, e-mail: rezervacie@hotelrelax.sk, telefónne číslo: +421 911 092 704.

 

  1. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

 

a. Nákup tovaru a služieb prostredníctvom e-shopu ( rezervácie ) dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí,

Spoločnosť MABOM spracúva (i) na účely rezervácií pobytov, prenájmu, web-stránky nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje súvisiace so zakúpenou službou (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti MABOM), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanej službe a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru, služby prostredníctvom web-stránky, dodania služby zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

Spoločnosť MABOM s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44974655, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 25396/V

www.penzion-hotel.cz , HOTELS & SPA LTD., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3,
IČO:  06137369, Registrována u Obchodního rejstříku v Cardiffu ve Velké Británii pod číslem zápisu 10623649 zapsáno 16. června 2017

www.cztip.cz , SOLID MEDIA, s.r.o., Bubenská 1160/13, 170 00 Praha 7, IČ: 25700634, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 62394

www.privatne.sk,  Peter Kubeš – consulting services, Ondrašovská 94, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO :  34843001, zapísal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského registra: 505-6007

www.megaubytovanie.sk, Global Travel, s.r.o., Kollárov 1946/20, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 51001748, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č.: 68253/L

www.ubytujsa.sk, ActivIT, s.r.o., Národná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36043532,  spoločnosť je zapísaná v OR Obchodného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6630/S

www.ubytovanienaslovensku.eu, Tripgut, s.r.o., Slivkový sad 12, 841 06 Bratislava, IČO: 36 844 985, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 48311/B

www.kamsi.cz , Sqele s.r.o., Pražská 988, Chomutov 430 01, IČ: 25046799, C 14878 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

www.ubytovanie-hotely.eu ,

www.pensionhotel.cz, PensionHotel, Miroslava Stŕedová, Horníkova 20, 628 00 Brno, IČ: 40475191

www.booking.com, Booking.com B.V., P.O.Box 1639, 1000 BP Amsterdam, Holandsko, spoločnosť je zapísaní v Obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej komory Amsterdam – Kamer van Koophandel Amsterdam, číslo spisu: 31047344

www.hrs.de, HRS – Hotel Reservation Service, Robert Ragge GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Nemecko

www.hrs.com, HRS – Hotel Reservation Service, Robert Ragge GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Nemecko

www.hotel.de, HOTEL DE GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Germany,
IČ: DE 813439799, zapísané: Local Court Cologne, HRB 92668

www.skfirm.sk, Stanislav Goleňa, Letecká 44, Spišská Nová Ves, 052 01, IČO:  41959566

servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia

orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti MABOM.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia poskytnutia služby.

 

b. Predaj služby mimo ponuky web-stránky

Spoločnosť MABOM spracúva na účely predaja služieb mimo ponuky web-stránky hotela Relax nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MABOM je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

c. Nezáväzná objednávka služieb

Spoločnosť MABOM spracúva na účely nezáväznej objednávky služieb nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MABOM je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 

Spoločnosť MABOM s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44974655, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 25396/V

www.penzion-hotel.cz , HOTELS & SPA LTD., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3,
IČO:  06137369, Registrována u Obchodního rejstříku v Cardiffu ve Velké Británii pod číslem zápisu 10623649 zapsáno 16. června 2017

www.cztip.cz , SOLID MEDIA, s.r.o., Bubenská 1160/13, 170 00 Praha 7, IČ: 25700634, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 62394

www.privatne.sk,  Peter Kubeš – consulting services, Ondrašovská 94, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO :  34843001, zapísal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského registra: 505-6007

www.megaubytovanie.sk, Global Travel, s.r.o., Kollárov 1946/20, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 51001748, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č.: 68253/L

www.ubytujsa.sk, ActivIT, s.r.o., Národná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36043532,  spoločnosť je zapísaná v OR Obchodného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6630/S

www.ubytovanienaslovensku.eu, Tripgut, s.r.o., Slivkový sad 12, 841 06 Bratislava, IČO: 36 844 985, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 48311/B

www.kamsi.cz , Sqele s.r.o., Pražská 988, Chomutov 430 01, IČ: 25046799, C 14878 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

www.ubytovanie-hotely.eu ,

www.pensionhotel.cz, PensionHotel, Miroslava Stŕedová, Horníkova 20, 628 00 Brno, IČ: 40475191

www.booking.com, Booking.com B.V., P.O.Box 1639, 1000 BP Amsterdam, Holandsko, spoločnosť je zapísaní v Obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej komory Amsterdam – Kamer van Koophandel Amsterdam, číslo spisu: 31047344

www.hrs.de, HRS – Hotel Reservation Service, Robert Ragge GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Nemecko

www.hrs.com, HRS – Hotel Reservation Service, Robert Ragge GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Nemecko

www.hotel.de, HOTEL DE GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Germany,
IČ: DE 813439799, zapísané: Local Court Cologne, HRB 92668

www.skfirm.sk, Stanislav Goleňa, Letecká 44, Spišská Nová Ves, 052 01, IČO:  41959566

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o službe alebo zrušenia nezáväznej objednávky služby.

 

d. Informácia o neukončenom nákupe

 

Spoločnosť MABOM spracúva na účely poskytnutia služby Informácie o neukončenom nákupe nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefón a e-mailová adresa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MABOM je nevyhnutné na poskytnutie služby Informácia o neukončenom nákupe, t.j. informovanie potenciálneho zákazníka o neukončenom nákupe a o neodoslaní objednávky.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

Spoločnosť MABOM s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44974655, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 25396/V

www.penzion-hotel.cz , HOTELS & SPA LTD., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3,
IČO:  06137369, Registrována u Obchodního rejstříku v Cardiffu ve Velké Británii pod číslem zápisu 10623649 zapsáno 16. června 2017

www.cztip.cz , SOLID MEDIA, s.r.o., Bubenská 1160/13, 170 00 Praha 7, IČ: 25700634, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 62394

www.privatne.sk,  Peter Kubeš – consulting services, Ondrašovská 94, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO :  34843001, zapísal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského registra: 505-6007

www.megaubytovanie.sk, Global Travel, s.r.o., Kollárov 1946/20, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 51001748, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č.: 68253/L

www.ubytujsa.sk, ActivIT, s.r.o., Národná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36043532,  spoločnosť je zapísaná v OR Obchodného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6630/S

www.ubytovanienaslovensku.eu, Tripgut, s.r.o., Slivkový sad 12, 841 06 Bratislava, IČO: 36 844 985, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 48311/B

www.kamsi.cz , Sqele s.r.o., Pražská 988, Chomutov 430 01, IČ: 25046799, C 14878 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

www.ubytovanie-hotely.eu ,

www.pensionhotel.cz, PensionHotel, Miroslava Stŕedová, Horníkova 20, 628 00 Brno, IČ: 40475191

www.booking.com, Booking.com B.V., P.O.Box 1639, 1000 BP Amsterdam, Holandsko, spoločnosť je zapísaní v Obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej komory Amsterdam – Kamer van Koophandel Amsterdam, číslo spisu: 31047344

www.hrs.de, HRS – Hotel Reservation Service, Robert Ragge GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Nemecko

www.hrs.com, HRS – Hotel Reservation Service, Robert Ragge GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Nemecko

www.hotel.de, HOTEL DE GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Germany,
IČ: DE 813439799, zapísané: Local Court Cologne, HRB 92668

www.skfirm.sk, Stanislav Goleňa, Letecká 44, Spišská Nová Ves, 052 01, IČO:  41959566

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe služby a počas plynutia lehoty na dodanú službu.

 

e. Objednávka služby v mene zákazníka cez e-shop

Spoločnosť MABOM spracúva na účely objednávky služby v mene zákazníka cez web-stránku – e-shop jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanej službe.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MABOM je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

Spoločnosť MABOM s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44974655, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 25396/V

www.penzion-hotel.cz , HOTELS & SPA LTD., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3,
IČO:  06137369, Registrována u Obchodního rejstříku v Cardiffu ve Velké Británii pod číslem zápisu 10623649 zapsáno 16. června 2017

www.cztip.cz , SOLID MEDIA, s.r.o., Bubenská 1160/13, 170 00 Praha 7, IČ: 25700634, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 62394

www.privatne.sk,  Peter Kubeš – consulting services, Ondrašovská 94, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO :  34843001, zapísal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského registra: 505-6007

www.megaubytovanie.sk, Global Travel, s.r.o., Kollárov 1946/20, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 51001748, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č.: 68253/L

www.ubytujsa.sk, ActivIT, s.r.o., Národná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36043532,  spoločnosť je zapísaná v OR Obchodného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6630/S

www.ubytovanienaslovensku.eu, Tripgut, s.r.o., Slivkový sad 12, 841 06 Bratislava, IČO: 36 844 985, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 48311/B

www.kamsi.cz , Sqele s.r.o., Pražská 988, Chomutov 430 01, IČ: 25046799, C 14878 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

www.ubytovanie-hotely.eu ,

www.pensionhotel.cz, PensionHotel, Miroslava Stŕedová, Horníkova 20, 628 00 Brno, IČ: 40475191

www.booking.com, Booking.com B.V., P.O.Box 1639, 1000 BP Amsterdam, Holandsko, spoločnosť je zapísaní v Obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej komory Amsterdam – Kamer van Koophandel Amsterdam, číslo spisu: 31047344

www.hrs.de, HRS – Hotel Reservation Service, Robert Ragge GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Nemecko

www.hrs.com, HRS – Hotel Reservation Service, Robert Ragge GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Nemecko

www.hotel.de, HOTEL DE GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Germany,
IČ: DE 813439799, zapísané: Local Court Cologne, HRB 92668

www.skfirm.sk, Stanislav Goleňa, Letecká 44, Spišská Nová Ves, 052 01, IČO:  41959566

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe služby a počas plynutia  lehoty na dodanie služby.

f. Registrácia a prevádzka web-stránky, e-shopu

Spoločnosť MABOM spracúva na účely registrácie a prevádzky web-stránky – e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MABOM je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

Spoločnosť MABOM s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44974655, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 25396/V

www.penzion-hotel.cz , HOTELS & SPA LTD., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3,
IČO:  06137369, Registrována u Obchodního rejstříku v Cardiffu ve Velké Británii pod číslem zápisu 10623649 zapsáno 16. června 2017

www.cztip.cz , SOLID MEDIA, s.r.o., Bubenská 1160/13, 170 00 Praha 7, IČ: 25700634, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 62394

www.privatne.sk,  Peter Kubeš – consulting services, Ondrašovská 94, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO :  34843001, zapísal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského registra: 505-6007

www.megaubytovanie.sk, Global Travel, s.r.o., Kollárov 1946/20, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 51001748, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č.: 68253/L

www.ubytujsa.sk, ActivIT, s.r.o., Národná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36043532,  spoločnosť je zapísaná v OR Obchodného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6630/S

www.ubytovanienaslovensku.eu, Tripgut, s.r.o., Slivkový sad 12, 841 06 Bratislava, IČO: 36 844 985, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 48311/B

www.kamsi.cz , Sqele s.r.o., Pražská 988, Chomutov 430 01, IČ: 25046799, C 14878 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

www.ubytovanie-hotely.eu ,

www.pensionhotel.cz, PensionHotel, Miroslava Stŕedová, Horníkova 20, 628 00 Brno, IČ: 40475191

www.booking.com, Booking.com B.V., P.O.Box 1639, 1000 BP Amsterdam, Holandsko, spoločnosť je zapísaní v Obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej komory Amsterdam – Kamer van Koophandel Amsterdam, číslo spisu: 31047344

www.hrs.de, HRS – Hotel Reservation Service, Robert Ragge GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Nemecko

www.hrs.com, HRS – Hotel Reservation Service, Robert Ragge GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Nemecko

www.hotel.de, HOTEL DE GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Germany,
IČ: DE 813439799, zapísané: Local Court Cologne, HRB 92668

www.skfirm.sk, Stanislav Goleňa, Letecká 44, Spišská Nová Ves, 052 01, IČO:  41959566

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie na web-stránke, v e-shope.

 

g. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť MABOM spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MABOM je nevyhnutné na poskytnutie podpory,  súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

Spoločnosť MABOM s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44974655, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 25396/V

www.penzion-hotel.cz , HOTELS & SPA LTD., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3,
IČO:  06137369, Registrována u Obchodního rejstříku v Cardiffu ve Velké Británii pod číslem zápisu 10623649 zapsáno 16. června 2017

www.cztip.cz , SOLID MEDIA, s.r.o., Bubenská 1160/13, 170 00 Praha 7, IČ: 25700634, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 62394

www.privatne.sk,  Peter Kubeš – consulting services, Ondrašovská 94, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO :  34843001, zapísal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského registra: 505-6007

www.megaubytovanie.sk, Global Travel, s.r.o., Kollárov 1946/20, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 51001748, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č.: 68253/L

www.ubytujsa.sk, ActivIT, s.r.o., Národná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36043532,  spoločnosť je zapísaná v OR Obchodného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6630/S

www.ubytovanienaslovensku.eu, Tripgut, s.r.o., Slivkový sad 12, 841 06 Bratislava, IČO: 36 844 985, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 48311/B

www.kamsi.cz , Sqele s.r.o., Pražská 988, Chomutov 430 01, IČ: 25046799, C 14878 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

www.ubytovanie-hotely.eu ,

www.pensionhotel.cz, PensionHotel, Miroslava Stŕedová, Horníkova 20, 628 00 Brno, IČ: 40475191

www.booking.com, Booking.com B.V., P.O.Box 1639, 1000 BP Amsterdam, Holandsko, spoločnosť je zapísaní v Obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej komory Amsterdam – Kamer van Koophandel Amsterdam, číslo spisu: 31047344

www.hrs.de, HRS – Hotel Reservation Service, Robert Ragge GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Nemecko

www.hrs.com, HRS – Hotel Reservation Service, Robert Ragge GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Nemecko

www.hotel.de, HOTEL DE GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Germany,
IČ: DE 813439799, zapísané: Local Court Cologne, HRB 92668

www.skfirm.sk, Stanislav Goleňa, Letecká 44, Spišská Nová Ves, 052 01, IČO:  41959566

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania služby, lehoty na dodanie služby.

 

h. Držiteľ zákazníckej karty

Spoločnosť MABOM spracúva na účely držania zákazníckej karty nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo karty a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MABOM je nevyhnutné na plnenie podmienok vyplývajúcich z držby zákazníckej karty.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

Spoločnosť MABOM s.r.o., Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 44974655, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vl. č.: 25396/V

www.penzion-hotel.cz , HOTELS & SPA LTD., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3,
IČO:  06137369, Registrována u Obchodního rejstříku v Cardiffu ve Velké Británii pod číslem zápisu 10623649 zapsáno 16. června 2017

www.cztip.cz , SOLID MEDIA, s.r.o., Bubenská 1160/13, 170 00 Praha 7, IČ: 25700634, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 62394

www.privatne.sk,  Peter Kubeš – consulting services, Ondrašovská 94, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO :  34843001, zapísal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského registra: 505-6007

www.megaubytovanie.sk, Global Travel, s.r.o., Kollárov 1946/20, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 51001748, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č.: 68253/L

www.ubytujsa.sk, ActivIT, s.r.o., Národná 9, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36043532,  spoločnosť je zapísaná v OR Obchodného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6630/S

www.ubytovanienaslovensku.eu, Tripgut, s.r.o., Slivkový sad 12, 841 06 Bratislava, IČO: 36 844 985, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 48311/B

www.kamsi.cz , Sqele s.r.o., Pražská 988, Chomutov 430 01, IČ: 25046799, C 14878 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

www.ubytovanie-hotely.eu ,

www.pensionhotel.cz, PensionHotel, Miroslava Stŕedová, Horníkova 20, 628 00 Brno, IČ: 40475191

www.booking.com, Booking.com B.V., P.O.Box 1639, 1000 BP Amsterdam, Holandsko, spoločnosť je zapísaní v Obchodnom registri Obchodnej a priemyselnej komory Amsterdam – Kamer van Koophandel Amsterdam, číslo spisu: 31047344

www.hrs.de, HRS – Hotel Reservation Service, Robert Ragge GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Nemecko

www.hrs.com, HRS – Hotel Reservation Service, Robert Ragge GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Nemecko

www.hotel.de, HOTEL DE GmbH, Breslauer Platz 4, 50668 Köln, Germany,
IČ: DE 813439799, zapísané: Local Court Cologne, HRB 92668

www.skfirm.sk, Stanislav Goleňa, Letecká 44, Spišská Nová Ves, 052 01, IČO:  41959566

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania platnosti karty.

 

i. Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť MABOM spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MABOM je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 

j. Overenie nároku na zľavu

V prípade, ak si zákazník pri kúpe služby u spoločnosti MABOM chce uplatniť študentskú zľavu, zľavu zamestnanca, zákaznícku3 zľavu alebo inú zľavu, je povinný predložiť príslušnému pracovníkovi na nahliadnutie zákaznícku kartu, resp. preukaz zamestnanca.

Účelom takéhoto spracúvania osobných údajov je overenie existencie nároku zákazníka na zľavu a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov k nahliadnutiu je nevyhnutné na poskytnutie zľavy zo strany spoločnosti MABOM na základe žiadosti zákazníka.

Tieto údaje spoločnosť MABOM ďalej žiadnym spôsobom nespracúva.

 

k. Súťaže na Facebooku

Spoločnosť MABOM spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MABOM je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

 

l. Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť MABOM bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou MABOM je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkom.

 

m. Uplatňovanie nárokov spoločnosti MABOM

Spoločnosť MABOM spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti MABOM nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou MABOM, údaje uvedené v žalobe spoločnosti MABOM, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti MABOM.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa, t.j. spoločnosť MABOM a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MABOM je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti MABOM. Oprávneným záujmom spoločnosti MABOM je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti MABOM.

 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti MABOM uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

 

n. Plnenie zákonných povinností spoločnosti MABOM

Spoločnosť MABOM spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti MABOM.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou MABOM je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou MABOM.

 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

 

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti MABOM:

 

  1. a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
  2. b) elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: udaje@hotelrelax.sk
  3. c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

d).   Príslušné právne predpisy

 

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.